Naujienos

Esu mažos, iki 3 ha miško valdos savininkas. Ką turėčiau žinoti?

2024-04-18 12:50:03

Lietuvoje yra apie 319 tūkst. privačių žemės sklypų, kuriuose yra miško. Vidutinis sklypo dydis – apie 2,7 hektaro. Dažnai šių sklypų savininkai yra žmonės, nesusiję su miškininkyste, turintys kitų sričių išsilavinimą, gyvenantys ir dirbantys miestuose.

Tačiau miškas yra gyvas organizmas ir jį reikia prižiūrėti. Tam reikia specialių žinių.

Be abejo, miško priežiūros darbus gali atlikti samdomi specialistai. Tačiau, net ir pasisamdžius specialistus arba jei norite mišką prižiūrėti patys, turite žinoti bent keletą pagrindinių dalykų.

Teisės aktai

Pagrindinis visų miškų tvarkymą ir priežiūrą reglamentuojantis dokumentas yra Lietuvos Respublikos miškų įstatymas. Jame nurodomi visi pagrindiniai miškų tvarkymo, naudojimo, atkūrimo bei apsaugos principai, reglamentuojamas racionalus miškų išteklių naudojimas, miško atkūrimas, biologinės įvairovės išsaugojimas ir kiti aspektai.

Privačių miškų tvarkymą, naudojimą, atkūrimą bei apsaugą, savininkų teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinti Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai. Juose nurodoma, kokiais pagrindais turi būti tvarkomas miškas, kokių reikalavimų privalo laikytis miško savininkas, kaip mišką saugoti nuo gaisrų, ligų ir kenkėjų, kaip mišką naudoti, kokią veiklą leisti pašaliniams asmenims ir t. t. Taip pat nuostatuose nurodyta ir miško atkūrimo tvarka.

Kiti svarbūs ir žinotini teisės aktai – tai Miško kirtimų taisyklės, reglamentuojančios kirtimų vykdymą, Lankymosi miške taisyklės apibrėžia, kaip elgtis lankantis miške, sanitarinę miškų apsaugą reglamentuoja Miško sanitarinės apsaugos taisyklės.

Svarbiausios teisės bei pareigos

Be kitų teisų, privataus miško savininkas turi teisę:

- valdyti, naudoti miško valdą ir disponuoti ja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Miškų įstatymo, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo, Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo, kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka;
- pagal tarpusavio susitarimą parduoti ar kitaip leisti naudoti mišką fiziniams ir juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms
- privačioje žemėje įveisti miškus ir paversti juos kitomis naudmenomis teisės aktų nustatyta tvarka;
- gauti kompensacijas dėl ūkinės veiklos ribojimo, kai steigiama nauja saugoma teritorija, keičiamas esamos saugomos teritorijos statusas arba nustatyti veiklos apribojimai realiai sumažina gaunamą naudą arba uždraudžia anksčiau vykdytą veiklą.

Be kitų prievolių, kiekvienas miško savininkas privalo:

- saugoti mišką nuo gaisrų, kenkėjų ir ligų, neteisėto kirtimo, miško naudojimo tvarkos pažeidimų ir kitų veiksmų, darančių žalą miškui ir aplinkai;
- laikytis teisės aktais patvirtintų miškų priešgaisrinės apsaugos reikalavimų, savo lėšomis įgyvendinti profilaktines priešgaisrines priemones (įrengti priešgaisrines juostas ir laužavietes, valyti užšlemštą mišką ir kita), stichinių nelaimių miškuose atvejais vykdyti aplinkos ministro nustatytas specialiąsias apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemones;
- laikytis teisės aktais patvirtintų miško sanitarinės apsaugos reikalavimų, nustatytais terminais išvežti arba tinkamai apsaugoti nuo kenkėjų miške paliekamą spygliuočių medieną, informuoti valstybinius miškų pareigūnus apie atsiradusius miško kenkėjų ir ligų židinius;
- kirtavietes ir želdintinas miško aikštes atkurti ne vėliau kaip per 3 metus po jų atsiradimo.

Visas teisių bei pareigų sąrašas skelbiamas minėtuose nuostatuose.

Kitų asmenų teisės

Viena iš privataus miško savininko pareigų yra netrukdyti fiziniams asmenims laisvai lankytis privačiuose miškuose, išskyrus išimtinius atvejus, kai dėl svarbių priežasčių (didelio miško gaisrų pavojaus, vykdomų miško kirtimų, saugomų objektų ir kt.) savivaldybių vykdomosios institucijos miškų urėdijų ir valstybinių parkų direkcijų ar miško savininkų teikimu gali uždrausti ar apriboti asmenų lankymąsi miške. Taip pat asmenų lankymasis miške gali būti ribojamas specialios paskirties objektų (pasienio zona ir kita) miškuose ir miškuose, kuriuose tai riboja kiti įstatymai.

Visais kitais atvejais fiziniai asmenys turi teisę laisvai lankytis privačiuose miškuose, rinkti vaistažoles ir vaistinę žaliavą, skinti vaisius, riešutauti, uogauti ir grybauti. Be abejo, lankydamiesi miškuose, asmenys taip pat privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, nešiukšlinti ir kitaip nenaikinti svetimo turto.

Miškotvarkos projektas neprivalomas

Įprastai visi miškai yra tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal jiems sudarytus vidinės miškotvarkos projektus. Vidinės miškotvarkos projektai gali būti sudaromi visoms privačioms miško valdoms arba ne miškų ūkio paskirties žemės sklype esančiai miško žemei. Tačiau mažose (iki 3,0 ha ploto) privačiose miško valdose, dažnai nėra tikslinga sudarinėti vidinės miškotvarkos projektų, todėl šiose miško valdose leidžiama ūkininkauti neturint galiojančio vidinėms miškotvarkos projekto.

Leidimai kirsti mišką

Norint mišką kirsti, miško savininkai pirmiausiai privalo gauti leidimą. Leidimai kirsti mišką privačių miškų savininkams yra privalomi visiems kirtimams, išskyrus:

- jaunuolynų ugdymo kirtimus (iki 20 metų medynuose);
- atrankinius sanitarinius kirtimus, kai iškertami pavieniai sausuoliai ar vėjavartos;
- kirtimus, skirtus ribinėms linijoms prakirsti (iki 1,5 metro į savo miško valdos pusę).

Tačiau, jei savininkas iškirstą medieną planuoja parduoti ar kitaip tiekti į rinką, tuomet net ir aukščiau išvardintiems atvejams būtina gauti leidimą arba pateikti pranešimą apie ketinimą kirsti mišką. Taip pat pranešimai apie ketinimą kirsti mišką yra būtini norint vykdyti:

- retinimo ir einamuosius kirtimus;
- atrankinius sanitarinius kirtimus;
- plynuosius sanitarinius kirtimus – stichinių nelaimių miškuose atvejais;
- baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimus neplynais kirtimais III–IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;
- neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III–IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo.

Būtina paminėti, kad asmenys, gabendami privačiuose miškuose pagamintą apvaliąją medieną, privalo laikytis Aplinkos ministro patvirtintos apvaliosios medienos gabenimo tvarkos ir turėti užpildytą medienos gabenimo lapą.

Kaip pateikti pranešimą arba gauti leidimą kirsti mišką?

Leidimus (ir pranešimus) derina, išduoda ir panaikina Valstybinė miškų tarnyba elektroniniu būdu per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS). Vartotojams ALIS pasiekiamas adresu – www.alisas.lt Leidimas išduodamas privataus miško savininkui ar savininko įgaliotam asmeniui pagal pateiktą notaro patvirtintą įgaliojimą, valstybinio miško ar žemės valdytojui arba jo įgaliotam asmeniui, miško naudotojui ar jo įgaliotam asmeniui, pateikusiam miško ir miško išteklių naudojimo teisę įrodančius dokumentus.

Jei žemės sklypas, kuriame numatyta ūkinė veikla, valdomas, naudojamas ir juo disponuojama bendrosios nuosavybės teise, išduodamas vienas leidimas visiems bendraturčiams arba vienam ar keliems bendraturčiams tik turint visų bendraturčių raštišką sutikimą.

Atkreiptinas dėmesys, kad nuo 2023 m. gruodžio 6 dienos, kreipiantis leidimo kirsti mišką, esantį „Natura 2000“ teritorijose, per Aplinkosaugos leidimų informacinę sistemą (ALIS), pareiškėjas turi pateikti užpildytą „Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo“ 5 priedo I dalį.

Atkurti iškirstą mišką – kiekvieno savininko pareiga

Iškirstą ar žuvusį medyną privaloma atkurti. Tai – įstatymo nuostata. Miško savininkai, valdytojai ir naudotojai privalo laiku ir tinkamai atkurti mišką, atlikti miško želdinių ir žėlinių priežiūrą, apsaugą, atsodinti žuvusius želdinius ir žėlinius, prižiūrėti ir juos saugoti. Miškas atkuriamas ar įveisiamas vadovaujantis Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų reikalavimais.

Kirtavietėse ir želdintinose miško aikštėse miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per trejus metus po jų atsiradimo. Žuvę želdiniai ir žėliniai turi būti atkurti ne vėliau kaip per dvejus metus, atkurtini žuvę medynai – ne vėliau kaip per trejus metus nuo jų žuvimo fakto nustatymo. Neteisėtai iškirstas miškas turi būti atkurtas ne vėliau kaip per vienus metus nuo neteisėtų kirtimų fakto nustatymo.

Vadovaujantis Miško dauginamosios medžiagos nuostatais, miškas privalo būti atkurtas žinomos kilmės ir geros kokybės sodmenimis, taip garantuojant, kad užaugęs miškas ne tik džiugins jo savininką, bet ir teiks ekonominę bei socialinę naudą.

Valstybinė miškų tarnyba yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, kuri įgyvendina valstybės politiką gamtos išteklių (miškų, augalų nacionalinių genetinių išteklių) valdymo srityje.

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2024-05-17 14:42:59

Kaip apsiauti vairuojant: geriau basomis nei su šlepetėmis

Eismo nelaimės dažnai įvyksta dėl prastų oro sąlygų, prie vairo sėdinčio asmens neatidumo ar transporto priemonės techninio gedimo, tačiau eismo įvykio priežastimi gali tapti ir netinkamai pasirinkta vairuotojo avalynė.
       2024-05-17 14:38:16

Atostogauti į užsienį automobiliu – kokius namų darbus svarbu atlikti?

Vis daugiau lietuvių planuodami atostogas Lietuvos pajūriu neapsiriboja ir nusprendžia ryžtis kelionei automobiliu po Europą. Šiandien net ir keli tūkstančiai kilometrų norintiems pasiekti žavingus Italijos miestelius ar šiltus Viduržemio jūros krantus nebeatrodo kliūtimi.
       2024-05-15 16:33:29

Valdas Adamkus išpildė seną troškimą: rekordus prisiminė Kauno stadione

Nuo mažų dienų Žaliakalnyje šalia Ąžuolyno gyvenęs ir jaunystę aktyviam sportui dedikavęs Prezidentas Valdas Adamkus aplankė atstatytą Dariaus ir Girėno stadioną bei renovuotą Sporto halę.
       2024-05-15 12:53:19

Naujas socialinis tinklas: imituoja jūsų draugus, renkami netikri „like“

Kai įprastuose socialiniuose tinkluose dalijatės savo įrašais – nuotraukomis ar mintimis – žinote, kad juos matys ir vertins visi drauguose esantys žmonės. Tačiau neseniai pasirodžiusi ir populiarėjanti platforma „Palmsy“ siūlo įrašais dalintis su... savimi.
       2024-05-11 14:47:28

JK ministrė įsipareigoja palaikyti antžeminę televiziją iki 2034 metų

Kalboje per Skaitmeninės televizijos grupės aukščiausiojo lygio susitikimą Londone Julia Lopez sakė, kad buvo aišku, kad IPTV ateityje turės didelę dalį to, kaip mes priimsime televiziją, nes maždaug 99 % kitais metais parduodamų televizorių bus prijungti prie interneto.
       2024-05-10 18:12:32

Nepavyko su egzaminais – galimybė studijuoti išlieka

Mykolo Romerio universitetas (MRU) suteikia galimybę abiturientams, kuriems pritrūko konkursinio balo, patekti į savo svajonių studijų programą, neprarandant metų, siekti savo tikslų universitetinėse studijose.
       2024-05-10 17:43:43

Vištienos kepsneliai „Eurovizijos“ vakarui: pirštus apsilaižys visa kompanija

Šeštadienį lauksite svečių „Eurovizijos“ vakarui ir nežinote, ką greitai, skaniai bei pigiai paruošti? Pamarinavę vištienos šlauneles su citrinos žievele, aromatingais kepsneliais mėgausitės vos po pusvalandžio.
       2024-05-10 11:51:56

Kartų kaitos problema – žmonės vengia darbo gamybinėse įmonėse

Aprangos ir tekstilės pramonė Lietuvoje turi gilias tradicijas ir užimą svarbią vietą šalies ūkio struktūroje. Mūsų šalyje veikia ne viena istorinė tekstilės įmonė, savo pavyzdžiu įrodanti šios pramonės šakos gyvybingumą. Viena jų – AB „Liteksas“, netrukus švęsianti įmonės gyvavimo šimtmetį.
       2024-05-10 11:35:56

Baigtas Kruonio HAE 1-ojo hidroagregato kapitalinis remontas

Didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje vystanti ir valdanti „Ignitis gamyba“ sėkmingai užbaigė Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (KHAE) 1-ojo hidroagregato kapitalinį remontą.
       2024-05-10 11:30:28

Biotechnologijos – vienas iš pasaulio ekonomikos augimo variklių

„Šiandien biotechnologijos yra vienas iš Europos ir pasaulio ekonomikos augimo variklių: 2023 metais pasaulinės biotechnologijų rinkos dydis siekė net 1,55 trilijonų JAV dolerių. Jų pritaikymas itin platus – nuo naujų, sveikų maisto produktų, ligų gydymo metodų iki genų inžinerijos ir aplinkos apsaugos.
       2024-05-10 11:24:26

„Eurovizijos“ populiarumas Lietuvoje: transliacijoms prireikė visų pajėgumų

„Eurovizijos“ žiūrimumas Lietuvoje ir toliau muša rekordus. Jau rytoj daugelis stebės konkurso finalą, o antradienį nuskambėjęs pirmasis pusfinalis prie ekranų tradiciškai subūrė didžiulį žiūrovų skaičių ir maksimaliai išnaudojo internetinei transliacijai skirtus vietinius pajėgumus.
       2024-05-10 10:16:50

Santuokų - Skyrybų statistika per pastaruosius 5-10 metų

Vis mažiau porų įteisina savo santykius vedybomis: - 2023 metais buvo 11 proc. mažiau santuokų palyginus su 2022 m. - Per paskutinius 9 metus santuokų, tenkančių 1000 gyventojų, sumažėjo 35 proc.
       2024-05-10 10:10:18

Šeimos gydytoja papasakojo, kokių klaidų nedaryti, norint sėkmingai mesti svorį

Sparčiai šylant, orams nemaža dalis žmonių pradeda intensyviai ruoštis vasaros sezonui ir daugiau dėmesio skiria savo kūno linijoms. Tiesa, net pradėjus aktyviau sportuoti ir riboti tam tikrų maisto produktų kiekį, ne visada gali pavykti atsikratyti nereikalingais kilogramais.
       2024-05-10 10:01:28

Būsimas sutuoktinis turi būsto paskolą, ar aš automatiškai tapsiu bendraskoliu?

Vidutinis asmenų, sudarančių santuoką, amžius, anot Valstybės duomenų agentūros duomenų, pamažu didėja, tad neretai vienas iš būsimų jaunavedžių jau būna žengęs pirmuosius savarankiško gyvenimo žingsnius ir įsigijęs nekilnojamąjį turtą su būsto paskola.
       2024-05-09 21:09:45

Keisis eismo organizavimas po Trakų viaduku

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ informuoja, kad artimiausiu metu, dėl atnaujinamų ir intensyvių Trakų viaduko kapitalinio remonto darbų, šioje atkarpoje keisis eismo organizavimo tvarka. Planuojama, kad kelyje nuo Vilniaus į Trakus esančio viaduko remontas bus baigtas iki šių metų pabaigos.
       2024-05-09 20:57:53

Kai rolės apsikeičia – 50-mečio vadovo darbo paieškos patirtis

„Aš irgi vengdavau samdyti vyresnius žmones, paprastai – dėl per didelės jų kvalifikacijos. Dabar pats esu tokioje jų situacijoje“, – sako penktą dešimtį peržengęs Saulius, beveik tris dešimtmečius vadovavęs vienai prekybos sektoriaus įmonei.
       2024-05-09 20:51:46

Lytinis švietimas pagal estus: tūkstančiai įsimylėjėlių bučiuosis gatvėje

Jau gegužės 18 dieną tūkstančiai besibučiuojančių žmonių užplūs Europos kultūros sostinės Tartu (Estija) gatves. Šia pikantiška iniciatyva estai siekia atkreipti dėmesį į lytinio švietimo svarbą regione.
       2024-05-08 11:33:17

Genetinė liga gali paklaidinti net gydytojus

Tikslią ligos diagnozę vilnietė Diana išgirdo maždaug prieš ketverius metus. Genetinis tyrimas patvirtino neurologų įtarimus dėl spinalinės raumenų atrofijos (SRA). Reta genetinė nervų ir raumenų liga leido paaiškinti, kodėl ilgus metus moteris jautėsi silpnesnė negu bendraamžiai, turėjo mažiau energijos ir greitai pavargdavo.
       2024-05-08 11:17:06

Someljė: lietuviai atranda neakoholinius vynus, bet nežino, kaip juos derinti

„Daugelis svarsto, kokios salotos labiausiai tinka prie vištienos kepsnio, bet mažai kas ieško gėrimo, kuris padėtų sukurti naujus vakarienės skonius. Mat, gėrimai papildo maistą ir padeda jam atsiskleisti kitaip nei esam įpratę.
       2024-05-08 11:12:44

Artėja vasaros sezonas: ką reikia žinoti apie vaikų ir paauglių darbą?

Artėjant vasaros atostogoms, jaunuoliai aktyviai ima ieškoti sezoninių darbų, t. y. laikinų įdarbinimo vietų, norėdami ne tik užsidirbti, bet ir išbandyti save naujoje srityje. Tai naudinga ir darbdaviams: toks darbo rinkos naujokas padeda užpildyti trumpalaikes sezonines darbo vietas.
       2024-05-08 11:06:40

Naujausias sukčių įrankis – „FraudGPT“: kaip apsisaugoti

Tobulėjant technologijoms nuo pažangos neatsilieka ir sukčiai bei jų apgavysčių įrankiai. Viena naujausių šiandieninių grėsmių – dirbtinio intelekto programa „FraudGPT“. Sužinokite, kaip veikia ši priemonė ir kaip apsaugoti savo pinigus nuo ją naudojančių asmenų.
       2024-05-08 10:58:58

Elektros tinklų sujungimas pripažintas ypatingos valstybinės svarbos projektu

Seimas po svarstymo pritarė nutarimo projektui, kuriuo numatoma Šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projektą pripažinti ypatingos valstybinės svarbos projektu.
       2024-05-08 10:48:14

Ar įmonių vadovai gali miegoti ramiai naudodami dirbtinį intelektą?

Dirbtiniam intelektui (DI) tobulėjant atsiranda ne tik galimybių inovacijoms, bet ir rizikų. Skirtingos Lietuvos institucijos stebi DI vystymąsi ir vertina, kaip jis gali keisti taisyklių taikymą. Vienos tokių – Konkurencijos institucijos.
       2024-05-08 10:45:48

5 įrenginiai, kuriuos įsigiję pasiruošite vasaros karščiams

Nors iki kalendorinės vasaros dar lieka nepilnas mėnuo, bet pasimėgauti vasariškais karščiais šiemet jau turėjome ne vieną galimybę. Kartu su ateinančiais karščiais svarbu pasirūpinti, kad namai taip pat būtų tinkamai tam paruošti ir vėliau nereiktų karštligiškai ieškoti sprendimų kaip atsivėsinti ir už juos permokėti.
       2024-05-08 10:40:47

RRT: atsirado daugiau galimybių naujoms radijo stotims

Nuo šių metų gegužės 1 dienos atsirado daugiau galimybių kurtis naujoms radijo stotims įvairiose Lietuvos vietovėse, o transliuotojams plėsti veikiančius analoginio antžeminio radijo tinklus, skelbia Ryšių reguliavimo tarnyba (RRT).
       2024-05-08 10:34:35

Reikia pavaduoti kolegas? Turi būti mokamas padidintas darbo užmokestis

Artėjant vasarai, jūsų prašo pavaduoti kolegas? Darbo kodekso 144 straipsnio 7 dalyje nurodyta, jog kai padidinamas darbuotojo darbo mastas, mokamas padidintas, palyginti su normaliomis darbo sąlygomis, darbo užmokestis.
       2024-05-08 10:29:29

Gilios techninės žinios – inovatyvumo katalizatorius ar stabdis?

Akademinės bendruomenės, verslas ir valstybinės institucijos vis dažniau apjungia pajėgas ieškodami galimybių kartu plėtoti naujoves pažangių skaitmeninių technologijų srityje.
       2024-05-03 18:11:01

Lietuvos nacionalinį dramos teatrą elektros energija aprūpins saulės elektrinė

Lietuvos nacionalinis dramos teatras (LNDT) vis dažniau kelia tvaraus teatro klausimus ir peržiūri savo veiklas, siekdamas tvarių ir ekologiškų sprendimų. 2024 m. pavasarį teatrui perduota dalis nutolusios saulės energijos elektrinės, kuri jau pradėjo veikti.
       2024-05-03 17:53:47

Dirbantiems nuotoliniu būdu iš užsienio – aiškesnė socialinio draudimo tvarka

COVID-19 pandemijos metu visame pasaulyje, taip pat ir Europos Sąjungoje, reikšmingai padaugėjo žmonių, dirbančių nuotoliniu būdu ir gyvenančių kitoje valstybėje narėje, nei yra įprastinė darbo vieta. Net ir pasibaigus pandemijai, nuotolinis darbas išlieka populiarus.
       2024-05-03 17:32:15

„Independence“ išvyko į apžiūrą sausajame doke

Šių metų gruodžio mėnesį AB „KN Energies” (KN) taps SGD terminalo laivo-saugyklos „Independence“ savininke. Prieš perimant laivą KN nuosavybėn, buvo suplanuota jo apžiūra ir remontas sausajame doke, į kurį „Independence“ ir išvyko.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.