Naujienos

RRT patvirtino aukciono naudoti radijo dažnius sąlygų aprašą

2015-10-19 17:50:17

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (RRT) patvirtino Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos sąlygų aprašą.

foto

Apraše nustatyta aukciono vykdymo procedūra, pradinės ir ribinės kainų dydžiai, aukciono dalyvių kvalifikaciniai reikalavimai, radijo dažnių (kanalų) paskirtis ir pagrindinės naudojimo sąlygos, kitos aukciono sąlygos. Aukciono dalyviai bus žinomi aukciono pradžios dieną – 2016 m. sausio 6 d. Pradinė kaina už teisę naudoti vieną iš trijų aukcionui pateiktų radijo dažnių blokų paketų – 10 mln. eurų. Leidimai naudoti radijo dažnius galios nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2032 m. spalio 31 d.

„RRT, po diskusijų ir viešų svarstymų su rinkos dalyviais bei suinteresuotomis institucijomis, priėmė sprendimą, kuris, mūsų nuomone, bus naudingiausias vartotojų paslaugų tęstinumo bei technologinės pažangos užtikrinimui, išlaikant tokį patį aukštą rinkos konkurencijos lygį“, - sako RRT direktoriaus pavaduotojas dr. Mindaugas Žilinskas - „Svarbu akcentuoti, kad tvirtindami aukciono sąlygas, vadovavomės skaidrumo, lygiateisiškumo principais bei kitų valstybių gerąja patirtimi ir siekėme svarbiausio tikslo - kad vartotojai ateityje gautų ne tik ne prastesnės, bet dar geresnės kokybės paslaugas, nei gauna dabar“, - pabrėžė dr. Mindaugas Žilinskas.

RRT primena, kad 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotas radijo dažnių juostas bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotas radijo dažnių juostas iki 2017 m. spalio 31 d. turi teisę naudoti judriojo ryšio operatoriai UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Omnitel“ ir UAB „TELE2“. Šiuo metu išvardytos radijo dažnių juostos naudojamos viešosioms telefono ryšio ir duomenų perdavimo, taip pat didelės spartos duomenų perdavimo paslaugoms teikti. Pajamos, gautos iš aukciono, pateks į valstybės biudžetą.

AUKCIONO SUTEIKTI TEISĘ NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) IŠ 880–915 MHz IR 925–960 MHz SUPORUOTOS RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS BEI 1710–1785 MHz IR 1805–1880 MHz SUPORUOTOS RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOS SĄLYGŲ APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (toliau – 900 MHz radijo dažnių diapazonas) bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (toliau – 1800 MHz radijo dažnių diapazonas) (toliau – aukcionas) vykdymo procedūras, pradinės kainos už teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš Aprašo 2 punkte nurodytų radijo dažnių juostų dydį, aukciono dalyvių kvalifikacinius reikalavimus, radijo dažnių (kanalų) paskirtį ir pagrindines naudojimo sąlygas, kitas aukciono vykdymo sąlygas.
2. Aukcionas skelbiamas suteikti teisę naudoti (toliau visi šiame punkte išvardyti radijo dažnių blokai kartu – radijo dažnių blokai, o kiekvienas atskirai – radijo dažnių blokas):
2.1. radijo dažnius (kanalus) iš 880,1–891,7 MHz ir 925,1–936,7 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (radijo dažnių blokas Nr. A1), 891,7–903,3 MHz ir 936,7–948,3 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (radijo dažnių blokas Nr. A2), 903,3–914,9 MHz ir 948,3–959,9 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (radijo dažnių blokas Nr. A3) (toliau visi kartu – A kategorijos radijo dažnių blokai);
2.2. radijo dažnius (kanalus) iš 1710–1735 MHz ir 1805–1830 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (radijo dažnių blokas Nr. B1), 1735–1760 MHz ir 1830–1855 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (radijo dažnių blokas Nr. B2), 1760–1785 MHz ir 1855–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos (radijo dažnių blokas Nr. B3) (toliau visi kartu – B kategorijos radijo dažnių blokai).
3. Aukciono dalyviai aukciono metu teikia kainos pasiūlymus dėl radijo dažnių blokų paketų Nr. C1, Nr. C2 ir Nr. C3 (toliau visi kartu – radijo dažnių blokų paketai, kiekvienas atskirai– radijo dažnių blokų paketas). Kiekvieną radijo dažnių blokų paketą sudaro:
3.1. vienas abstraktus A kategorijos radijo dažnių blokas;
3.2. vienas abstraktus B kategorijos radijo dažnių blokas.
4. Aukciono dalyvis (įskaitant su juo susijusius asmenis) gali teikti kainos pasiūlymus tik dėl vieno radijo dažnių blokų paketo.
5. Aukciono dalyviai, teikdami kainos pasiūlymus dėl radijo dažnių blokų paketų, varžosi dėl pirmenybės pasirinkti A ir B kategorijos radijo dažnių blokus, kuriuos naudoti jiems bus suteikta teisė. Radijo dažnių blokų paketo Nr. C1 laimėtojui suteikiama teisė pirmam pasirinkti po vieną A ir B kategorijos radijo dažnių bloką. Radijo dažnių blokų paketo Nr. C2 laimėtojui suteikiama teisė pasirinkti po vieną A ir B kategorijos radijo dažnių bloką iš likusių (radijo dažnių blokų paketo Nr. C1 laimėtojo nepasirinktų) radijo dažnių blokų. Radijo dažnių blokų paketo Nr. C3 laimėtojui atitenka likę (radijo dažnių blokų paketų Nr. C1 ir Nr. C2 laimėtojų nepasirinkti) A ir B kategorijos radijo dažnių blokai.
6. Pradinė kaina už teisę naudoti radijo dažnių blokų paketą (toliau – pradinė kaina) – 10 000 000 (dešimt milijonų) Eur.
7. Ribinė kaina už teisę naudoti radijo dažnių blokų paketą (toliau – ribinė kaina) – 80 000 000 (aštuoniasdešimt milijonų) Eur.
8. Kainos didinimo žingsnis – 100 000 (šimtas tūkstančių) Eur.
9. Radijo dažnių blokų paskirtis – antžeminiams radijo ryšio tinklams (toliau visi kartu – tinklai, o kiekvienas atskirai – tinklas) steigti ir elektroninių ryšių paslaugas šiais tinklais teikti.
10. Aukciono laimėtojams (toliau visi kartu – laimėtojai, o kiekvienas atskirai – laimėtojas) Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – Tarnyba) išduos leidimus naudoti radijo dažnių blokus, t. y. kiekvienam laimėtojui vieną leidimą naudoti vieną A kategorijos radijo dažnių bloką ir vieną B kategorijos radijo dažnių bloką (toliau visi kartu – leidimai, o kiekvienas atskirai – leidimas).
11. Leidimų galiojimo teritorija – Lietuvos Respublikos teritorija.
12. Radijo dažnių blokų naudojimo terminas – nuo 2017 m. lapkričio 1 d. iki 2032 m. spalio 31 d.
13. Laimėtojo aukciono metu pateiktuose dokumentuose nurodyta informacija ir įsipareigojimai laikomi įsipareigojimais, kuriuos laimėtojas prisiima aukciono metu.
14. Leidimas nesuteikia teisės verstis ūkine veikla, kuri reikalinga leidime nurodytiems įpareigojimams įvykdyti.
15. Apraše vartojamos sąvokos:
15.1. Aukciono etapas – aukciono tarpsnis, per kurį aukciono dalyviai turi teisę teikti kainos pasiūlymus, radijo dažnių blokų paketų atsisakymus ir (arba) prašymus padaryti aukciono pertrauką.
15.2. Didžiausiosios kainos pasiūlymas – vieno ar daugiau aukciono dalyvių vieno aukciono etapo metu pasiūlyta didžiausia kaina, kurią aukciono dalyvis įsipareigoja sumokėti už teisę naudoti tam tikrą radijo dažnių blokų paketą.
15.3. Didžiausiosios kainos siūlytojas – aukciono dalyvis, pateikęs didžiausiosios kainos pasiūlymą.
15.4. Garantinė suma – banko garantijoje arba draudimo įmonės laidavimo rašte, kuriuo užtikrinama, kad laimėtojas sumokės pradinę įmokos, kuri yra lygi didžiausiai jo pasiūlytai kainai už aukciono būdu suteikiamą teisę naudoti tam tikrą radijo dažnių blokų paketą (toliau – įmoka), dalį, (toliau – garantinis raštas) nurodyta pinigų suma, kurią bankas ar draudimo įmonė pagal banko garantijos arba draudimo įmonės laidavimo naudos gavėjo pareikalavimą įsipareigoja sumokėti į Aprašo 67 punkte nurodytą sąskaitą.
15.5. Kainos didinimo žingsnis – mažiausias galimas skirtumas tarp vykstančio aukciono etapo metu pateikto kainos pasiūlymo ir paskutinio įvykusio aukciono etapo metu nustatyto didžiausiosios kainos pasiūlymo.
15.6. Kainos pasiūlymas – aukciono dalyvio aukciono etapo metu pasiūlyta kaina, kurią aukciono dalyvis įsipareigoja sumokėti už teisę naudoti tam tikrą radijo dažnių blokų paketą.
15.7. Pirmaujantis didžiausiosios kainos siūlytojas – didžiausiosios kainos siūlytojas, atitinkantis Aprašo 51 arba 52 punkte nurodytus kriterijus.
15.8. Pranešimas – aukciono dalyvio pateiktas kainos pasiūlymas, radijo dažnių blokų paketo atsisakymas arba prašymas padaryti aukciono pertrauką.
15.9. Kitos Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme, Nacionalinėje radijo dažnių paskirstymo lentelėje, patvirtintoje Tarnybos direktoriaus 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 1V-738 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“, Radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintame Tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1V-1160 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“, (toliau – Radijo dažnių naudojimo planas) ir Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklėse, patvirtintose Tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1V-824 „Dėl Aukciono suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius taisyklių patvirtinimo“, (toliau – Aukciono taisyklės).

II. AUKCIONO DALYVIŲ KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

16. Aukcione gali dalyvauti asmenys, atitinkantys Aprašo 17 punkte nurodytus kvalifikacinius reikalavimus, jeigu Aukciono taisyklių nustatyta tvarka jie pateikė Aprašo 26 punkte nurodytus aukciono dokumentus (toliau – aukciono dokumentai) ir šie dokumentai buvo įregistruoti Tarnyboje. Asmuo nuo aukciono dokumentų įregistravimo Tarnyboje momento yra laikomas aukciono dalyviu.
17. Aukciono dalyvis turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:
17.1. Aukciono dalyvis teisės aktų nustatyta tvarka yra įregistruotas Europos Sąjungos (toliau – ES) ar Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (angl. North Atlantic Treaty Organization) (toliau – NATO) valstybėje narėje arba yra jos pilietis.
17.2. Kiekvienas aukciono dalyvio dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.), turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, yra registruotas ES ar NATO valstybėje narėje arba yra jos pilietis.
17.3. Aukciono dalyvis ne mažiau kaip 5 (penkerius) pastaruosius metus nepertraukiamai verčiasi viešųjų telefono ryšio paslaugų ir (arba) duomenų perdavimo paslaugų teikimu ir 2015 m. rugsėjo 30 d. turėjo ne mažiau kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) abonentų, kuriems teikiamos šiame papunktyje nurodytos paslaugos.
17.4. Aukciono dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, nevykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka arba jo padėtis yra analogiška pagal valstybės, kurioje yra registruotas, įstatymus.
17.5. Aukciono dalyvis nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis yra analogiška pagal valstybės, kurioje yra registruotas, įstatymus.
17.6. Aukciono dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir valstybės, kurioje yra registruotas, įstatymus.
17.7. Aukciono dalyvis yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir valstybės, kurioje yra registruotas, įstatymus.
18. Aukciono dalyvio pateikti aukciono dokumentai atmetami ir nenagrinėjami, jeigu:
18.1. aukciono dokumentai neatitinka skelbiant aukcioną ar Apraše nurodytų sąlygų;
18.2. trūksta kurių nors iš Apraše nurodytų aukciono dokumentų arba pateikti aukciono dokumentai neatitinka Aukciono taisyklių 25 ir (ar) 26 punktų ar Aprašo reikalavimų;
18.3. aukciono dokumentuose nurodyti ne visi reikalingi duomenys;
18.4. aukciono dalyvis nėra įregistruotas ES ar NATO valstybėje narėje arba nėra jos pilietis;
18.5. bent vienas aukciono dalyvio dalyvis (akcininkas, narys, dalininkas ir pan.), turintis ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, nėra įregistruotas ES ar NATO valstybėje narėje arba nėra jos pilietis;
18.6. aukciono dalyvis yra bankrutavęs, likviduojamas, jam yra iškelta bankroto byla, vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka arba jo padėtis yra analogiška pagal valstybės, kurioje yra registruotas, įstatymus;
18.7. aukciono dalyvis yra su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis yra analogiška pagal valstybės, kurioje yra registruotas, įstatymus;
18.8. aukciono dalyvis nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių ir (arba) socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba valstybės, kurioje yra registruotas, įstatymus;
18.9. aukciono dalyviui yra iškelta restruktūrizavimo byla;
18.10. aukciono dalyvis apie tai, kad jis atitinka Apraše nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, yra pateikęs melagingą informaciją arba informacijos iš viso nėra pateikęs;
18.11. aukciono dokumentus pateikė tas pats ūkio subjektas, įskaitant kai aukciono dokumentai pateikiami skirtingų ūkio subjektą sudarančių asmenų; tokiu atveju atmetami visų ūkio subjektą sudarančių asmenų, išskyrus asmenį, Tarnybai aukciono dokumentus pateikusį anksčiausiai (atsižvelgiant į aukciono žurnale nurodytą šio asmens pateiktų aukciono dokumentų pateikimo datą ir laiką), pateikti aukciono dokumentai; tuo atveju, jeigu anksčiausiai aukciono dokumentus pateikęs ūkio subjektą sudarantis asmuo pagal Aukciono taisyklių 31.1 papunktį atsisako dalyvauti aukcione, anksčiausiai pateikusiu Tarnybai aukciono dokumentus asmeniu laikomas tas asmuo, kuris aukciono dokumentus Tarnybai pateikė anksčiau (atsižvelgiant į aukciono žurnale nurodytą šio asmens pateiktų aukciono dokumentų pateikimo datą ir laiką) už visus likusius ūkio subjektą sudarančius asmenis.

III. RADIJO DAŽNIŲ BLOKŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

19. Laimėtojui teisė naudoti tam tikrus radijo dažnių blokus suteikiama išduodant leidimą.
20. Leidimo turėtojas privalo užtikrinti, kad:
20.1. per 3 (trejus) metus nuo leidimo išdavimo dienos teritorija, kurioje teikiamos viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos, t. y. visuomenei prieinamos paslaugos, skirtos tiesiogiai arba netiesiogiai siųsti ir gauti nacionalinius arba nacionalinius ir tarptautinius skambučius naudojant atitinkamą telefono ryšio numerį ar numerius, nurodytus Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane, teikiamos viešuoju judriojo ryšio tinklu, aprėptų ne mažiau kaip 98 proc. Lietuvos Respublikos teritorijos (skaičiavimai turi būti atliekami vadovaujantis Aprašo 4 priede pateikta metodika); šiame papunktyje nurodyto reikalavimo vykdymui leidimo turėtojas gali naudoti ir kitus Tarnybos jam skirtus radijo dažnius (kanalus);
20.2. GSM tinkle minimali priimama radijo kanalo galia, būtina Aprašo 9 punkte nurodytoms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, 1,5 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus Aprašo 20.1 papunktyje nurodytoje teritorijoje būtų ne mažesnė kaip –75 dBm užstatytose teritorijose ir ne mažesnė kaip –95 dBm neužstatytose teritorijose;
20.3. UMTS tinkle priimamo koduoto radijo ryšio kanalo galia (angl. Received Signal Code Power, RSCP), būtina Aprašo 9 punkte nurodytoms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, 1,5 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus Aprašo 20.1 papunktyje nurodytoje teritorijoje būtų ne mažesnė kaip –85 dBm užstatytose teritorijose ir ne mažesnė kaip –105 dBm neužstatytose teritorijose (kai radijo kanalo plotis 5 MHz);
20.4. LTE tinkle minimali priimama atskaitinio signalo galia (angl. Reference Signal Received Power, RSRP), būtina Aprašo 9 punkte nurodytoms elektroninių ryšių paslaugoms teikti, 1,5 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus Aprašo 20.1 papunktyje nurodytoje teritorijoje būtų ne mažesnė kaip –92 dBm užstatytose teritorijose ir ne mažesnė kaip –112 dBm neužstatytose teritorijose;
20.5. naudojant Aprašo 2 ir 3 prieduose nurodytus GSM radijo kanalus būtų laikomasi Aprašo 1 priede nustatytų tarptautinio koordinavimo reikalavimų tinklų signalo lygiui.
21. Leidimo turėtojas privalo užtikrinti, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. spartusis belaidis plačiajuostis ryšys (30 Mb/s ir daugiau) aprėptų teritoriją, kurioje gyventų ne mažiau kaip 85 proc. Lietuvos Respublikos gyventojų (esant 85 proc. tikimybei) (belaidžio plačiajuosčio ryšio tinklų spartos skaičiavimai atliekami naudojant radijo bangų sklidimo metodiką, parengtą pagal Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos rekomendaciją ITU-R R.525-2 „Laisvos erdvės slopinimo skaičiavimai“ (angl. „Calculation of Free Space Attenuation“) ir elektromagnetinių bangų difrakcijos modelį „Deygout 1994“, papildomai įskaičiuojant slopinimą dėl dalinio Frenelio zonos uždengimo). Šiame punkte nurodyta sparta matuojama 1,5 m aukštyje bazinės stoties kryptimi.
22. Leidimo turėtojas, vykdydamas Aprašo 21 punkte nurodytą sparčiojo belaidžio plačiajuosčio ryšio plėtros reikalavimą, gali naudoti kitus jam Tarnybos skirtus radijo dažnius (kanalus).
23. Leidimo turėtojas privalo laikytis Radijo dažnių naudojimo plane, kituose teisės aktuose, tarptautinėse sutartyse ir (ar) susitarimuose ir Tarnybos nustatytų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų.

IV. PRIVALOMI PATEIKTI AUKCIONO DOKUMENTAI

24. Aukciono dokumentai pateikiami viename voke Aukciono taisyklių 23 ir 25–27 punktuose nustatyta tvarka ir terminais, nurodytais skelbiant aukcioną.
25. Aprašo 24 punkte nurodytame voke pateikiamas aukciono dokumentų originalų rinkinys ir elektroninė laikmena su aukciono dokumentų skaitmeninėmis kopijomis. Aukciono dokumentų originalų rinkinys numeruojamas ir susiuvamas Aukciono taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis.
26. Privalomi pateikti aukciono dokumentai yra (tuo atveju, jei aukciono dokumentus pateikiantis ūkio subjektas yra asmenų grupė, aukciono dokumentus turi pateikti Aprašo 26.1.1 papunktyje nurodytas (-i) asmuo (-enys), kuris (-ie) naudos radijo dažnių blokus):
26.1. aukciono dalyvio, jo vadovo ar įgalioto asmens pasirašytas prašymas leisti dalyvauti aukcione, kuriame nurodoma:
26.1.1. aukciono dalyvio pavadinimas, kodas, buveinės adresas, o jei prašymą pateikia ūkio subjektas, kurį sudaro asmenų grupė, – asmens, kuris naudos radijo dažnių blokus ir kuriam bus išduotas leidimas aukciono laimėjimo atveju, pavadinimas, kodas; jei aukciono dalyvis yra fizinis asmuo – aukciono dalyvio vardas, pavardė, asmens kodas, adresas;
26.1.2. aukcionui pateikiamų dokumentų sąrašas ir nurodomas kiekvieno dokumento lapų skaičius;
26.1.3. informacija apie aukciono dalyvio įgaliotą atstovą (vardas, pavardė, pareigos, telefono ryšio numeris (-iai));
26.1.4. elektroninio pašto adresas (-ai), kuriuo (-iais) aukciono dalyviui turi būti siunčiama visa su aukciono eiga susijusi informacija;
26.1.5. patvirtinimas, kad aukciono dalyvis aukciono dokumentuose pateikė teisingą (nemelagingą) informaciją;
26.2. aukciono dalyvio įgalioto atstovo įgaliojimus patvirtinantis dokumentas;
26.3. aukciono dalyvio įstatų (jei jie yra) nuorašas, patvirtintas notaro ar aukciono dalyvio vadovo;
26.4. užsienio valstybės juridinių asmenų registravimo įstaigos išduoto juridinio asmens įregistravimo pažymėjimo kopija, kurią privalo pateikti užsienio valstybių juridiniai asmenys, išskyrus užsienio valstybių juridinius asmenis, kurie yra įsiregistravę valstybės įmonėje Registrų centre;
26.5. pilietybę patvirtinančio dokumento kopija, jei aukciono dalyvis yra fizinis asmuo;
26.6. aukciono dalyvio dalyvių (akcininkų, narių, dalininkų ir pan.) sąrašas, kiekvieno iš jų dalyvių susirinkime turimų balsų skaičius ir dokumentai, patvirtinantys kiekvieno dalyvio, turinčio ne mažiau kaip 1/3 balsų dalyvių susirinkime, registracijos šalį, o jei toks aukciono dalyvio dalyvis yra fizinis asmuo – pilietybę patvirtinančio dokumento kopija;
26.7. teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas apie sumokėtus mokesčius į valstybės biudžetą ir fondus, kurių įplaukas administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Valstybinė mokesčių inspekcija), arba atitinkama šalies, kurioje konkurso dalyvis yra registruotas, kompetentingos institucijos pažyma (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki aukciono dokumentų pateikimo Tarnybai dienos);
26.8. valstybinio socialinio draudimo įstaigos pažyma ar valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas apie sumokėtus valstybinio socialinio draudimo mokesčius arba atitinkama valstybės, kurioje konkurso dalyvis yra registruotas, kompetentingos institucijos pažyma (pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip prieš 1 (vieną) mėnesį iki aukciono dokumentų pateikimo Tarnybai dienos);
26.9. aukciono dalyvio aprašymas, įskaitant nuosavybės struktūrą, taip pat visų aukciono dalyvį sudarančių asmenų sąrašas, nurodant kiekvieno susijusio asmens pavadinimą, susiejimo pobūdį;
26.10. valstybės įmonės Registrų centro išduotas dokumentas, kuris parodo, kad aukciono dalyvis nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta bankroto byla ir nevykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, arba užsienio valstybės registro, kuriame aukciono dalyvis registruotas, tvarkymo įstaigos išduotas dokumentas, kuris parodo, kad aukciono dalyviui nevykdomos analogiškos procedūros pagal valstybės, kurioje yra registruotas, įstatymus;
26.11. laisvos formos deklaracija, kad aukciono dalyvis su kreditoriais nėra sudaręs taikos sutarties, nėra sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, jam nėra iškelta restruktūrizavimo byla arba jo padėtis yra analogiška pagal valstybės, kurioje yra registruotas, įstatymus;
26.12. garantinis raštas:
26.12.1. garantinė suma turi būti lygi 2 000 000 (dviem milijonams) Eur arba didesnė;
26.12.2. minimalus garantinio rašto galiojimo terminas – 3 (trys) mėnesiai; aukciono dalyvis privalo pratęsti garantinio rašto galiojimo terminą likus ne mažiau kaip 1 (vienam) mėnesiui iki garantinio rašto galiojimo termino pabaigos;
26.12.3. garantinio rašto gavėju turi būti nurodyta Tarnyba;
26.12.4. garantinis raštas turi būti galiojantis ir galioti ne trumpiau nei iki kol laimėtojas sumokės Aprašo 68.1 papunktyje nurodytą pradinę įmokos dalį;
26.12.5. jei aukciono dalyvis pateikia banko garantiją, ji turi būti suteikta Lietuvos Respublikoje registruoto banko, kuriam pačiam arba bankų grupei, kuriai jis priklauso, yra priskirtas ne žemesnis nei BBB- ilgalaikio skolinimosi reitingas, suteiktas „Fitch Ratings“ reitingų agentūros, arba kitos reitingų agentūros tokio paties lygio atitikmuo; jei aukciono dalyvis pateikia draudimo įmonės laidavimo raštą, jis turi būti pateikiamas kartu su laidavimo draudimo liudijimu (polisu);
26.13. dokumentai, patvirtinantys, kad aukciono dalyvis ne mažiau kaip 5 (penkerius) pastaruosius metus nepertraukimai verčiasi viešųjų telefono ryšio paslaugų ir (arba) duomenų perdavimo paslaugų teikimu ir 2015 m. rugsėjo 30 d. turėjo ne mažiau kaip 20 000 (dvidešimt tūkstančių) abonentų, kuriems teikiamos šiame papunktyje nurodytos paslaugos.
27. Fiziniams asmenims netaikomi Aprašo 26.3, 26.4, 26.9 ir 26.10 papunkčių reikalavimai.
28. Aukcionas vyksta Lietuvos Respublikos valstybine kalba.
29. Prašymai paaiškinti (patikslinti) aukciono sąlygas Tarnybai pateikiami raštu. Tarnyba atsako į kiekvieną aukciono dalyvio rašytinį prašymą paaiškinti (patikslinti) aukciono sąlygas, jeigu prašymas gautas ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki aukciono dokumentų pateikimo termino pabaigos. Tarnyba į gautą prašymą paaiškinti (patikslinti) aukciono sąlygas atsako ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo gavimo dienos. Aukciono sąlygų paaiškinimą (patikslinimą) Tarnyba taip pat skelbia Tarnybos interneto svetainės www.rrt.lt skyriaus „Aktualijos“ poskyryje „Viešieji konkursai ir aukcionai“, bet nenurodo, iš ko gavo prašymą paaiškinti (patikslinti) aukciono sąlygas.
30. Aukciono komisija (toliau – komisija) turi teisę reikalauti iš aukciono dalyvių papildomos informacijos dėl aukciono dokumentuose pateiktų duomenų ir (ar) pasiūlymų patikslinimo ir paaiškinimo.
31. Aukciono dokumentai turi būti pateikti aukciono sekretorei Tarnybos Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus vyriausiajai specialistei Kotrynai Pūrienei (tel. (8 5) 210 5658, el. paštas kotryna.puriene@rrt.lt).
32. Pasibaigus aukciono dokumentų priėmimo terminui, Tarnyba per 1 darbo dieną Tarnybos interneto svetainės www.rrt.lt skyriaus „Aktualijos“ poskyryje „Viešieji konkursai ir aukcionai“ paskelbia aukciono dalyvių sąrašą.

V. PRANEŠIMAI

33. Pranešimai pateikiami pagal Aprašo 5, 6 ir 7 prieduose nurodytas formas.
34. Vokus su pranešimais registruoja aukciono sekretorius. Pranešimai pateikiami užklijuotame ir aukciono dalyvio antspaudu užantspauduotame voke taip, kad pranešimo nebūtų galima išimti nepažeidus voko ir (ar) antspaudo žymos. Ant voko rašoma „Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai“, nurodomas Tarnybos adresas, aukciono dalyvio pavadinimas, kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, žodžiai „Pranešimai“ ir aukciono etapo numeris.
35. Registruodamas voką su pranešimais, aukciono sekretorius išduoda patvirtinimą, kuriame nurodoma, kad pranešimai priimti, jų priėmimo data ir laikas, aukciono sekretoriaus vardas, pavardė ir parašas. Tokia pati informacija užrašoma ant gauto užklijuoto voko su pranešimais. Jeigu pranešimai buvo atsiųsti paštu, aukciono sekretorius išsiunčia patvirtinimą registruotu laišku per vieną darbo dieną nuo pranešimų gavimo Tarnyboje dienos.
36. Visi pranešimai, teikiami Tarnybai Aprašo nustatyta tvarka, turi atitikti Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių, patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus.
37. Vokai su pranešimais, gauti iš aukciono dalyvių, turi būti registruojami aukciono žurnale, kuriame nurodoma pranešimų gavimo data bei laikas ir aukciono dalyvio numeris, kuris suteikiamas kiekvienam aukciono dalyviui, registruojant Aprašo 24 punkte nurodytą voką su aukciono dokumentais. Vokai su pranešimais registruojami tik aukciono etapų metu.
38. Laikoma, kad pranešimai yra pateikti tą dieną ir tuo laiku, kai jie įregistruojami aukciono žurnale.
39. Aukciono sekretorius neturi teisės registruoti voko su pranešimais, jeigu:
39.1. pranešimai Tarnyboje gauti pasibaigus aukciono etapui;
39.2. pranešimai pateikti nesilaikant Aprašo 34 punkte nurodytų reikalavimų.
40. Tarnyba neatsako už pašto paslaugos teikėjų vėlavimus ar kitus nenumatytus atvejus, dėl kurių pranešimai nebuvo gauti ar buvo gauti pasibaigus aukciono etapui. Tokiu atveju Tarnyboje gauti vokai su pranešimais neatplėšiami ir grąžinami juos pateikusiems aukciono dalyviams.

VI. AUKCIONO VYKDYMAS

41. Aukciono pradžia paskelbiama ir užklijuoti vokai su aukciono dokumentais atplėšiami 2016 m. sausio 6 d. 14 val. 15 min. komisijos posėdyje.
42. Komisija Aukciono taisyklėse ir Apraše nustatyta tvarka išnagrinėja ir įvertina aukciono dokumentus ne vėliau kaip iki 2016 m. sausio 13 d. Šis terminas gali būti pratęstas vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 11 dalimi. Aukciono dokumentai, neatitinkantys Aukciono taisyklių 25 ir (ar) 26 punktų ir Apraše nurodytų reikalavimų, atmetami ir nenagrinėjami vadovaujantis Aukciono taisyklių 43 punktu ir Aprašo 18 punktu.
43. Komisijos posėdžiai, išskyrus Aprašo 41 ir 57 punktuose nurodytus komisijos posėdžius, yra nevieši.
44. Aukciono dalyviai ne vėliau kaip kitą darbo dieną po komisijos posėdžio, kuriame buvo išnagrinėti ir įvertinti aukciono dokumentai, informuojami apie pirmojo aukciono etapo pradžios ir pabaigos datas ir laiką bei kito komisijos posėdžio datą ir laiką Aprašo 54 punkte nustatyta tvarka.
45. Pirmojo aukciono etapo metu aukciono dalyviai, laikydamiesi Aprašo 4 punkto reikalavimų, pateikia kainos pasiūlymus, kurie turi būti lygus Aprašo 6 punkte nurodytai pradinei kainai arba didesni už ją 10 000 (dešimties tūkstančių) Eur tikslumu. Aukciono dalyviui nepateikus kainos pasiūlymo arba pateikus kainos pasiūlymą, kuris neatitinka šiame punkte nustatytų reikalavimų, aukciono dalyvis netenka teisės dalyvauti aukcione.
46. Kitų aukciono etapų metu aukciono dalyvis turi teisę:
46.1. laikydamasis Aprašo 4 punkto reikalavimų, pateikti kainos pasiūlymą, kuris:
46.1.1. turi būti didesnis už ankstesniame aukciono etape nustatytą dėl radijo dažnių blokų paketo, dėl kurio teikiamas kainos pasiūlymas, didžiausiosios kainos pasiūlymą arba Aprašo 6 punkte nurodytą pradinę kainą, jei didžiausiosios kainos pasiūlymas nėra nustatytas, Aprašo 8 punkte nurodytu kainos didinimo žingsniu ar didesniu dydžiu 10 000 (dešimties tūkstančių) Eur tikslumu;
46.1.2. turi būti didesnis už šio aukciono dalyvio paskutinį iki radijo dažnių blokų paketo atsisakymo pateiktą kainos pasiūlymą dėl šio radijo dažnių blokų paketo Aprašo 8 punkte nurodytu kainos didinimo žingsniu ar didesniu dydžiu 10 000 (dešimties tūkstančių) Eur tikslumu, jei yra teikiamas kainos pasiūlymas dėl radijo dažnių blokų paketo, kurio Aprašo 46.4 papunktyje nustatyta tvarka aukciono dalyvis buvo atsisakęs;
46.1.3. negali viršyti Aprašo 7 punkte nurodytos ribinės kainos; aukciono dalyviui pateikus kainos pasiūlymą, viršijantį Aprašo 7 punkte nurodytą ribinę kainą, laikoma, kad jo pateiktas kainos pasiūlymas yra lygus Aprašo 7 punkte nurodytai ribinei kainai; šis papunktis netaikomas, kai kainos pasiūlymas teikiamas pagal Aprašo 55 punktą paskelbto paskutinio aukciono etapo dėl tam tikro radijo dažnių blokų paketo metu;
46.2. laikydamasis Aprašo 46.1 papunktyje nustatytų reikalavimų, pateikti kainos pasiūlymą dėl radijo dažnių blokų paketo, kurio Aprašo 46.4 papunktyje nustatyta tvarka buvo atsisakęs;
46.3. nepateikti kainos pasiūlymo; šiuo atveju laikoma, kad galioja paskutinis aukciono dalyvio pateiktas kainos pasiūlymas dėl atitinkamo radijo dažnių blokų paketo;
46.4. atsisakyti radijo dažnių blokų paketo, jei aukciono dalyvis nėra pirmaujantis didžiausiosios kainos siūlytojas dėl to radijo dažnių blokų paketo; tai neužkerta kelio aukciono dalyviui tame pačiame aukciono etape pateikti kainos pasiūlymą dėl kito radijo dažnių blokų paketo ar kituose aukciono etapuose pateikti kainos pasiūlymą dėl atsisakyto radijo dažnių blokų paketo laikantis Aprašo 46.1 papunktyje nustatytų sąlygų;
46.5. vieną kartą per 12 (dvylika) aukciono etapų pateikti prašymą padaryti aukciono pertrauką; tai neužkerta kelio aukciono dalyviui tame pačiame aukciono etape pateikti kainos pasiūlymą dėl tam tikro radijo dažnių blokų paketo ar atsisakyti radijo dažnių blokų paketo laikantis Apraše nustatytų sąlygų.
47. Vieno aukciono etapo metu aukciono dalyviui pateikus kelis vokus su pranešimais yra nagrinėjami tik vėliausiai pateikti pranešimai, o kiti vokai su pranešimais neatplėšiami ir grąžinami aukciono dalyviui pasibaigus aukciono etapui.
48. Komisijos posėdžių metu komisijos nariai atplėšia užklijuotus vokus su pranešimais, įvertina pranešimų atitiktį Aprašo 33, 36, 45 punktuose, 46.1 ir 46.4 papunkčiuose nurodytiems reikalavimams ir komisijos posėdžio protokole nurodo aukciono dalyvių paskutiniame ir anksčiau vykusiuose aukciono etapuose pateiktus kainos pasiūlymus ir kitus pranešimus, nustato didžiausiosios kainos pasiūlymą, didžiausiosios kainos siūlytojų skaičių ir pirmaujantį didžiausiosios kainos siūlytoją dėl kiekvieno radijo dažnių blokų paketo, kito aukciono etapo pradžios ir pabaigos datas ir laiką bei kito komisijos posėdžio datą ir laiką.
49. Tą pačią dieną gali būti vykdomi ne daugiau kaip 3 (trys) aukciono etapai. Aukciono etapo metu aukciono dalyviui pateikus Aprašo 46.5 papunktyje nurodytą prašymą, tarp paskutinio įvykusio aukciono etapo pabaigos dienos ir naujai skelbiamo aukciono etapo pradžios dienos daroma 1 (vienos) darbo dienos pertrauka.
50. Komisija gali atmesti ir nenagrinėti pranešimų, jeigu nustatoma, kad jie neatitinka Aprašo 33, 36, 45 punktuose, 46.1.1, 46.1.2, 46.4 papunkčiuose nurodytų reikalavimų. Tokiu atveju yra laikoma, kad galioja paskutinis aukciono dalyvio pateiktas kainos pasiūlymas. Aukciono dalyvis apie jo pateikto pranešimo atmetimą ir atmetimo priežastis yra informuojamas Aprašo 54 punkte nustatyta tvarka.
51. Jeigu komisijos posėdžio metu paaiškėja, kad yra du ar daugiau didžiausiosios kainos siūlytojų dėl to paties radijo dažnių blokų paketo, komisija iš jų nustato pirmaujantį didžiausiosios kainos siūlytoją pagal šiuos kriterijus pirmenybės tvarka:
51.1. aukciono dalyvis, pateikęs garantinį raštą didesnei sumai;
51.2. aukciono dalyvis, visų vykusių aukciono etapų metu pateikęs daugiau įvertintų kainos pasiūlymų;
51.3. aukciono dalyvis, kurio aukciono dokumentai, vadovaujantis Aukciono taisyklių 28 punkte nurodytame aukciono žurnale užfiksuotais duomenimis, buvo įregistruoti anksčiau.
52. Tuo atveju, jeigu komisijos posėdžio metu paaiškėja, kad dėl tam tikro radijo dažnių blokų paketo yra tik vienas didžiausiosios kainos siūlytojas, jis laikomas pirmaujančiu didžiausiosios kainos siūlytojo dėl to radijo dažnių blokų paketo.
53. Komisija turi teisę reikalauti iš aukciono dalyvių papildomos informacijos dėl pranešimuose pateiktų duomenų ir (ar) pasiūlymų patikslinimo ir (ar) paaiškinimo.
54. Aukciono sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po komisijos posėdžio, jei komisija nenusprendžia kitaip, informuoja kiekvieną aukciono dalyvį jo prašyme leisti dalyvauti aukcione nurodytu (-ais) elektroninio pašto adresu (-ais), kuriuo (-iais) turi būti siunčiama visa su aukciono eiga susijusi informacija, apie dėl kiekvieno radijo dažnių blokų paketo gautą didžiausiosios kainos pasiūlymą ir didžiausiosios kainos siūlytojų skaičių arba apie tai, kad aukciono etapo metu nebuvo gauta pranešimų, apie tai, kad tas aukciono dalyvis yra pirmaujantis didžiausiosios kainos siūlytojas dėl tam tikro radijo dažnių blokų paketo (siunčiama tik tam aukciono dalyviui), informacija, ar aukciono etapo metu buvo gauta prašymų padaryti aukciono pertrauką, kito aukciono etapo pradžios ir pabaigos datas ir laiką, kad kitas aukciono etapas skelbiamas paskutiniu arba neskelbiamas, kito komisijos posėdžio datą ir laiką. Kita aukciono informacija yra laikoma konfidencialia ir viešai neskelbiama.
55. Jeigu aukciono etapo metu didžiausiosios kainos pasiūlymas dėl tam tikro radijo dažnių blokų paketo pasiekia ribinę kainą, komisija paskelbia kitą aukciono etapą dėl šio radijo dažnių blokų paketo paskutiniu. Šiame punkte nurodytu atveju įvykus paskutiniam aukciono etapui, aukciono dalyvis, nepripažintas pirmaujančiu didžiausiosios kainos siūlytoju dėl to radijo dažnių blokų paketo, turi teisę kituose aukciono etapuose teikti kainos pasiūlymus dėl kitų radijo dažnių blokų paketų.
56. Komisija neskelbia kito aukciono etapo ir apie tai Aprašo 54 punkte nustatyta tvarka informuoja kiekvieną aukciono dalyvį, kai komisijos posėdžio metu nustatoma, kad per du paskutinius aukciono etapus nėra pateikta nė vieno pranešimo.
57. Aprašo 55 punkte nurodytu atveju įvykus paskutiniam aukciono etapui dėl radijo dažnių blokų paketų ir (arba) Aprašo 56 punkte nurodytu atveju, komisija posėdžio metu, į kurį kviečiami aukciono dalyviai, nustato laimėtojus. Laimėtoju pripažįstamas pirmaujantis didžiausiosios kainos siūlytojas dėl tam tikro radijo dažnių blokų paketo. Komisijai nustačius laimėtojus, tame pačiame komisijos posėdyje laimėtojais pripažinti aukciono dalyviai privalo išreikšti savo valią dėl pasirenkamų A ir B kategorijos radijo dažnių blokų. Radijo dažnių blokų paketo Nr. C1 laimėtojui suteikiama teisė pirmam pasirinkti po vieną A ir B kategorijos radijo dažnių bloką. Radijo dažnių blokų paketo Nr. C2 laimėtojui suteikiama teisė pasirinkti po vieną A ir B kategorijos radijo dažnių bloką iš likusių (radijo dažnių blokų paketo Nr. C1 laimėtojo nepasirinktų) radijo dažnių blokų. Radijo dažnių blokų paketo Nr. C3 laimėtojui atitenka likę (radijo dažnių blokų paketų Nr. C1 ir Nr. C2 laimėtojų nepasirinkti) A ir B kategorijos radijo dažnių blokai. Radijo dažnių blokų pasiskirstymas tarp laimėtojų įforminamas komisijos posėdžio protokolo prieduose, kuriuos pasirašo atitinkamų radijo dažnių blokų paketų laimėtojai.
58. Jei Aprašo 57 punkte nurodytame komisijos posėdyje laimėtojais pripažinti aukciono dalyviai nedalyvauja arba dalyvauja jų atstovai, neturintys įgaliojimų išreikšti laimėtojo valios dėl pasirenkamų A ir B kategorijos radijo dažnių blokų, komisijos sprendimu Aprašo 57 punkte nurodytas komisijos posėdis gali būti vieną kartą atidėtas. Laimėtojui pakartotinai nedalyvaujant komisijos posėdyje arba dalyvaujant jo atstovui, neturinčiam įgaliojimų išreikšti laimėtojo valios dėl pasirenkamų A ir B kategorijos radijo dažnių blokų, laimėtojas netenka teisės Aprašo 57 punkte nustatyta tvarka pasirinkti A ir B kategorijos radijo dažnių blokus ir jam atitenka likę, kitų radijo dažnių blokų paketų laimėtojų nepasirinkti, A ir B kategorijos radijo dažnių blokai. Apie komisijos posėdžio atidėjimą ir nedalyvavimo jame pasekmes laimėtojai informuojami Aprašo 54 punkte nustatyta tvarka.
59. Komisija turi teisę reikalauti iš didžiausiosios kainos siūlytojų ir (arba) pirmaujančių didžiausiosios kainos siūlytojų papildomos informacijos, reikalingos pirmaujančiam didžiausiosios kainos siūlytojui ir (ar) laimėtojui nustatyti.
60. Kiekvieno laimėtojo didžiausiosios kainos pasiūlymas, kurio pagrindu jis buvo pripažintas laimėtoju, laikomas jo įsipareigojimu ir mokamas į valstybės biudžetą Aukciono taisyklėse ir Apraše nustatyta tvarka.
61. Aukciono dalyviui, netekusiam teisės dalyvauti aukcione ar nepripažintam laimėtoju, taip pat laimėtojui, sumokėjusiam Aprašo 68.1 papunktyje nurodytą pradinę įmokos dalį, išduodamas raštiškas Tarnybos patvirtinimas, kad Tarnyba atsisako savo teisių pagal garantinį raštą. Garantinis raštas grąžinamas aukciono dalyvio, netekusio teisės dalyvauti aukcione ar nepripažinto laimėtoju, taip pat laimėtojo, sumokėjusio Aprašo 68.1 papunktyje nurodytą pradinę įmokos dalį, pareikalavimu.
62. Atsiradus ir (ar) paaiškėjus aplinkybių, turinčių reikšmės aukciono vykdymui, Tarnyba, komisijos siūlymu arba savo iniciatyva, turi teisę motyvuotu sprendimu atidėti ar sustabdyti aukciono vykdymą. Tarnybos motyvuotame sprendime atidėti aukciono vykdymą nurodomas terminas, iki kada yra atidedamas aukciono vykdymas. Aukciono vykdymas sustabdomas neapibrėžtam laikui ir atnaujinamas Tarnybos sprendimu išnykus aplinkybėms, dėl kurių aukciono vykdymas buvo sustabdytas, komisijos prašymu arba Tarnybos iniciatyva.

VII. AUKCIONO DALYVIO REGISTRACIJOS UŽMOKESTIS

63. Aukciono dalyvio registracijos užmokestis – 817,23 Eur (aštuoni šimtai septyniolika eurų ir dvidešimt trys euro centai). Pridėtinės vertės mokestis nemokamas.
64. Aukciono dalyvio registracijos užmokestis pervedamas į Tarnybos sąskaitą Nr. LT827300010002410679, banko kodas 73000, AB banke „Swedbank“ iki pateikiant aukciono dokumentus.
65. Dokumentas, patvirtinantis, jog sumokėtas aukciono dalyvio registracijos užmokestis, arba jo kopija pateikiamas Tarnybai kartu su Aprašo 24 punkte nurodytu voku.
66. Aukciono dalyvio registracijos užmokestis aukciono dalyviams negrąžinamas.

VIII. ATSISKAITYMAS UŽ AUKCIONE SUTEIKTĄ TEISĘ NAUDOTI
RADIJO DAŽNIŲ BLOKUS

67. Pradinę įmokos dalį ir likusias įmokos dalis, nurodytas Aprašo 68 punkte, laimėtojas turi sumokėti nurodydamas įmokos kodą „7290 (Kitos įplaukos į valstybės biudžetą)“ į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, skelbiamą šios institucijos interneto svetainėje adresu: http://www.vmi.lt.
68. Įmokos mokėjimas yra išskaidomas:
68.1. pradinė įmokos dalis sudaro 20 procentų įmokos ir turi būti sumokama Aukciono taisyklių 55 punkte nustatyta tvarka;
68.2. likusi įmokos dalis proporcingai išskaidoma 15 (penkiolikos) metų terminui, o kiekviena įmokos dalis turi būti sumokama kasmet iki einamųjų metų spalio 31 d., pradedant nuo 2017 m.
69. Laimėtojui Aprašo 68.1 papunktyje nurodytu terminu nesumokėjus Aprašo 68.1 papunktyje nurodytos pradinės įmokos dalies arba nepateikus Tarnybai dokumento apie pradinės įmokos dalies sumokėjimą, Tarnyba įgyja teisę į garantinę sumą.

Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) iš 880–915 MHz ir 925–960 MHz suporuotos radijo dažnių juostos bei 1710–1785 MHz ir 1805–1880 MHz suporuotos radijo dažnių juostos sąlygų aprašo 1 priedas

TARPTAUTINIO KOORDINAVIMO REIKALAVIMAI TINKLŲ SIGNALO LYGIUI

1. 900 MHz radijo dažnių diapazone GSM tinklo bazinių stočių elektromagnetinio lauko stipris 10 metrų aukštyje virš žemės paviršiaus negali viršyti 26 dB(µV/m) (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):
1.1. ties linija, 30 kilometrų nutolusia nuo Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos, išskyrus šio priedo 1.13 papunktyje nurodytas teritorijas, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 975–983, 992–999, 1012–1019, 1–24, 59–94, 123 ir 124 radijo kanalus;
1.2. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio priedo 1.14 papunktyje nurodytą valstybių sienos dalį, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 984–991, 1000–1011, 1020–1024, 25–58 ir 95–122 radijo kanalus;
1.3. ties linija, 30 kilometrų nutolusia nuo Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos, išskyrus šio priedo 1.9 ir 1.13 papunkčiuose nurodytas teritorijas, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 975, 976, 980–984, 1015, 1016, 1024, 17–40, 49–72, 89–100, 123 ir 124 radijo kanalus;
1.4. ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio priedo 1.10 ir 1.14 papunkčiuose nurodytas valstybių sienos dalis, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 977–979, 985–1014, 1017–1023, 1–16, 41–48, 73–88 ir 101–122 radijo kanalus;
1.5. ties linija, 30 kilometrų nutolusia nuo Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos, išskyrus šio priedo 1.9 ir 1.11 papunkčiuose nurodytas teritorijas, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 975, 976, 983–987, 991–996, 1008–1016, 1022–1024, 34–92 ir 122–124 radijo kanalus;
1.6. ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio priedo 1.10 ir 1.12 papunkčiuose nurodytas valstybių sienos dalis, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 977–982, 988–990, 997–1007, 1017–1021, 1–33 ir 93–121 radijo kanalus;
1.7. ties linija, 30 kilometrų nutolusia nuo Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos, išskyrus šio priedo 1.11 papunktyje nurodytas teritorijas, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 981–992, 1012–1024, 25–62 ir 77–100 radijo kanalus;
1.8. ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių siena, išskyrus šio priedo 1.12 papunktyje nurodytą valstybių sienos dalį, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 975–980, 993–1011, 1–24, 63–76, 71–76 ir 101–124 radijo kanalus;
1.9. ties linija, 30 kilometrų spinduliu nutolusia į Lenkijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 975, 976, 983, 1015, 1016, 1024, 41–72, 86–92, 123 ir 124 radijo kanalus;
1.10. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 30 kilometrų spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 30 kilometrų spinduliu, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 977–982, 984–1014, 1017–1023, 1–40, 73–85, 93–122 radijo kanalus;
1.11. ties linija, 30 kilometrų spinduliu nutolusia į Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 983–989, 991, 992, 1010–1016, 45–62, 74–92 radijo kanalus;
1.12. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 30 kilometrų spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 30 kilometrų spinduliu, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 975–982, 990, 993–1009, 1017–1024, 1–44, 63–70 ir 93–124 radijo kanalus;
1.13. ties linija, 30 kilometrų spinduliu nutolusia į Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 8–26, 58–71, 89–95 ir 123 radijo kanalus;
1.14. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 30 kilometrų spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 30 kilometrų spinduliu, naudojant Aprašo 2 priede nurodytus 975–1024, 1–7, 27–57, 72–88, 96–122 ir 124 radijo kanalus.
2. 900 MHz radijo dažnių diapazone UMTS tinklo bazinių stočių elektromagnetinio lauko stipris 3 m aukštyje virš žemės paviršiaus 5 MHz pločio radijo dažnių juostoje (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):
2.1. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena negali viršyti 59 dB(µV/m), o ties linija nutolusia 9 km į Latvijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos negali viršyti 35 dB(µV/m), kai naudojami UMTS kodai iš kodų grupių 0–10, 21–31 ir 53–63;
2.2. kai naudojami kiti negu šio priedo 2.1 papunktyje nurodyti UMTS kodai, ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena negali viršyti 35 dB(µV/m);
2.3. ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena negali viršyti 59 dB(µV/m), o ties linija nutolusia 9 km į Lenkijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos negali viršyti 35 dB(µV/m), kai naudojami UMTS kodai iš kodų grupės 0–31;
2.4. kai naudojami kiti negu šio priedo 2.3 papunktyje nurodyti UMTS kodai, ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena negali viršyti 35 dB(µV/m);
2.5. ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos bei Rusijos Federacijos valstybių sienomis negali viršyti 33 dB(µV/m).
3. 900 MHz radijo dažnių diapazone LTE tinklo bazinių stočių elektromagnetinio lauko stipris 3 m aukštyje virš žemės paviršiaus 5 MHz pločio radijo dažnių juostoje (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):
3.1. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos bei Lenkijos Respublikos valstybių sienomis negali viršyti 59 dB(µV/m), o ties linijomis nutolusiomis 9 km į Latvijos Respublikos ir Lenkijos Respublikos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos negali viršyti 35 dB(µV/m);
3.2. ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos bei Rusijos Federacijos valstybių sienomis negali viršyti 33 dB(µV/m).
4. 900 MHz radijo dažnių diapazone LTE tinklo bazinėse stotyse galima naudoti visas galimas fizinių narvelio identifikatorių (angl. Physical Cell Identifiers (PCI)) vertes, jei tinklo bet kurio narvelio viename sektoriuje esančių bazinių stočių sukuriamo suminio vidutinio elektromagnetinio lauko stipris 3 m aukštyje virš žemės paviršiaus 5 MHz pločio radijo dažnių juostoje (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):
4.1. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos bei Lenkijos Respublikos valstybių sienomis neviršija 35 dB(µV/m);
4.2. ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos bei Rusijos Federacijos valstybių sienomis neviršija 33 dB(µV/m);
4.3. jei viršijami šio priedo 4.1 ir (arba) 4.2 papunkčiuose nurodyti stipriai, būtina naudoti šias fizinių narvelio identifikatorių vertes:
4.3.1. 0–167, 420–503, kai viršijama ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena;
4.3.2. 0–83, 168–251, 420–503, kai viršijama ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos valstybių siena;
4.3.3. 0–251, kai viršijama ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena;
4.3.4. 0–167, 420–503, kai viršijama ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių siena.
5. 1800 MHz radijo dažnių diapazone GSM tinklo bazinių stočių elektromagnetinio lauko stipris 3 metrų aukštyje nuo žemės paviršiaus negali viršyti 25 dB(µV/m) (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):
5.1. ties linija, 15 kilometrų nutolusia į Rusijos Federacijos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos, išskyrus šio priedo 5.11 papunktyje nurodytą teritoriją, 15 kilometrų nutolusia į Lenkijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos, išskyrus šio priedo 5.9 ir 5.11 papunkčiuose nurodytas teritorijas, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 550–586, 624–661, 700–736, 774–811 ir 849–885 radijo kanalus;
5.2. ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių siena, išskyrus šio priedo 5.12 papunktyje nurodytą sienos dalį, ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio priedo 5.10 ir 5.12 papunkčiuose nurodytas valstybių sienos dalis, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 512–549, 587–623, 662–699, 737–773 ir 812–848 radijo kanalus;
5.3. ties linija, 15 kilometrų nutolusia į Latvijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos, išskyrus šio priedo 5.7 papunktyje nurodytą teritoriją, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 512–549, 587–623, 662–699, 737–773 ir 812–848 radijo kanalus;
5.4. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio priedo 5.8 papunktyje nurodytą valstybių sienos dalį, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 550–586, 624–661, 700–736, 774–811 ir 849–885 radijo kanalus;
5.5. ties linija, 15 kilometrų nutolusia į Baltarusijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos, išskyrus šio priedo 5.7 ir 5.9 papunkčiuose nurodytas teritorijas, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 549–620 ir 696–810 radijo kanalus;
5.6. ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio priedo 5.8 ir 5.10 papunkčiuose nurodytas valstybių sienos dalis, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 512–548, 621–695 ir 811–885 radijo kanalus;
5.7. ties linija, 15 kilometrų spinduliu nutolusia į Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 532–551, 577–609, 677–712, 754–789 radijo kanalus;
5.8. Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 15 kilometrų spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 15 kilometrų spinduliu, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 512–531, 552–576, 610–676, 713–753 ir 790–885 radijo kanalus;
5.9. ties linija, 15 kilometrų spinduliu nutolusia į Lenkijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 550–587, 700–736, 774–811 ir 861–872 radijo kanalus;
5.10. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 15 kilometrų spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 15 kilometrų spinduliu, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 512–549, 588–699, 737–773, 812–860 ir 873–885 radijo kanalus;
5.11. ties linija, 15 kilometrų spinduliu nutolusia į Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos teritorijų gilumą nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 624–661, 700–736, 774–811 ir 861–872 radijo kanalus;
5.12. Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 15 kilometrų spinduliu, taip pat Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienos taškuose, nuo Lietuvos Respublikos, Lenkijos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienų susikirtimo taško nutolusiuose ne toliau kaip 15 kilometrų spinduliu, naudojant Aprašo 3 priede nurodytus 512–623, 662–699, 737–773, 812–860 ir 873–885 radijo kanalus.
6. 1800 MHz radijo dažnių diapazone UMTS tinklo bazinių stočių elektromagnetinio lauko stipris 3 m aukštyje virš žemės paviršiaus 5 MHz pločio radijo dažnių juostoje (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):
6.1. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena negali viršyti 65 dB(µV/m), o ties linija nutolusia 9 km į Latvijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos negali viršyti 41 dB(µV/m), kai naudojami UMTS kodai iš kodų grupių 0–10, 21–31 ir 53–63;
6.2. kai naudojami kiti negu šio priedo 6.1 papunktyje nurodyti UMTS kodai, ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos valstybių siena negali viršyti 41 dB(µV/m);
6.3. ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena negali viršyti 65 dB(µV/m), o ties linija nutolusia 9 km į Latvijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos negali viršyti 41 dB(µV/m), kai naudojami UMTS kodai iš kodų grupės 0–31;
6.4. kai naudojami kiti negu šio priedo 6.3 papunktyje nurodyti UMTS kodai, ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena negali viršyti 41 dB(µV/m);
6.5. ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio priedo 6.8 papunktyje nurodytą atvejį, negali viršyti 65 dB(µV/m), o ties linija nutolusia 9 km į Baltarusijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos negali viršyti 41 dB(µV/m), kai naudojami UMTS kodai iš kodų grupių 0–20 ir 53–63;
6.6. kai naudojami kiti negu šio priedo 6.5 papunktyje nurodyti UMTS kodai, ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena, išskyrus šio priedo 6.8 papunktyje nurodytą atvejį, negali viršyti 41 dB(µV/m);
6.7. ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių siena negali viršyti 39 dB(µV/m);
6.8. 1825–1880 MHz radijo dažnių juostoje ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena negali viršyti 39 dB(µV/m).
7. 1800 MHz radijo dažnių diapazone LTE tinklo bazinių stočių elektromagnetinio lauko stipris 3 m aukštyje virš žemės paviršiaus 5 MHz pločio radijo dažnių juostoje (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):
7.1. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos bei Baltarusijos Respublikos valstybių sienomis, išskyrus šio priedo 7.3 papunktyje nurodytą atvejį, negali viršyti 65 dB(µV/m), o ties linija nutolusia 6 km į Latvijos Respublikos teritorijos gilumą nuo Lietuvos Respublikos valstybės sienos negali viršyti 41 dB(µV/m);
7.2. ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienomis negali viršyti 39 dB(µV/m);
7.3. 1825–1880 MHz radijo dažnių juostoje ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena negali viršyti 39 dB(µV/m).
8. 1800 MHz radijo dažnių diapazone LTE tinklo bazinėse stotyse galima naudoti visas galimas fizinių narvelio identifikatorių (angl. Physical Cell Identifiers (PCI)) vertes, jei tinklo bet kurio narvelio viename sektoriuje esančių bazinių stočių sukuriamo suminio vidutinio elektromagnetinio lauko stipris 3 m aukštyje virš žemės paviršiaus 5 MHz pločio radijo dažnių juostoje (su 10 procentų laiko ir 50 procentų vietos tikimybe):
8.1. ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos bei Lenkijos Respublikos, bei Baltarusijos Respublikos, išskyrus šio priedo 8.3 papunktyje nurodytą atvejį, valstybių sienomis neviršija 41 dB(µV/m);
8.2. ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių sienomis neviršija 39 dB(µV/m);
8.3. 1825–1880 MHz radijo dažnių juostoje ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena neviršija 39 dB(µV/m);
8.4. jei viršijami šio priedo 8.1–8.3 papunkčiuose nurodyti stipriai, būtina naudoti šias fizinių narvelio identifikatorių vertes:
8.4.1. 0–167, 420–503, kai viršijama ties Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybių siena;
8.4.2. 0–83, 168–251, 420–503, kai viršijama ties Lietuvos Respublikos ir Latvijos valstybių siena;
8.4.3. 0–251, kai viršijama ties Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos valstybių siena;
8.4.4. 0–167, 420–503, kai viršijama ties Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos valstybių siena.

Dokumentas su visais priedais: http://www.rrt.lt/lt/aktualijos/viesieji--konkursai-ir-aukcionai.html

Komentuojame šią naujieną:

Jūsų komentaras

Jūsų vardas:


Jūsų kontaktai:


Fotorebuso atsakymas:


rebusas
Jūsų komentaro tekstas:Daugiau naujų naujienų
       2022-06-30 12:56:13

Visi duomenys turės būti apmokestinami vienodu tarifu

Siekdami užtikrinti atvirą ir nediskriminacinę prieigą prie interneto, ES ryšio operatoriai vartotojams negali taikyti skirtingų duomenų perdavimo kainų pagal jų panaudojimo pobūdį.
       2022-06-29 15:28:52

Žuvies patiekalai tiesiai iš jūros: tartaras, sevičė ir pokės dubuo

Vasara tradiciškai yra grilio metas – ant grotelių ir iešmų keliauja mėsa, žuvis, daržovės ir net sūris. Visgi vasara yra ir laikas, kai norisi valgyti lengviau, gaiviau, o tai padaryti padeda vis gausėjantis šviežio derliaus pasirinkimas.
       2022-06-29 15:21:28

Reanimatologas paaiškino, kodėl įvyksta smegenų mirtis

Smegenų mirtis – plonytė linija, kurią peržengus nebėra kelio atgal. Mirus smegenims, miršta ir žmogus, tačiau dar kurį laiką medicininės įrangos dėka jo širdis gali plakti, savo funkcijas gali atlikti ir kiti organai.
       2022-06-29 15:11:28

Nedžiugina darbas? Patarimai, kaip atrasti mėgstamą

Darbas nebedžiugina? O gal planuojate jį keisti? Ne vienas žmogus darbe yra jautęsis ne savo vietoje, tačiau pakeitus darbą jis ir vėl gali nepatikti. Ką daryti, kad mylimo darbo paieškos pagaliau būtų vaisingos?
       2022-06-29 15:07:13

Pirmosios voveraitės: grybautojas patarė kaip pasiruošti išvykai į mišką

Įsibėgėjus vasarai galime pasilepinti ne tik įvairiausiomis sodo ir daržo gėrybėmis, bet ir grybais, kurių pirmas derlius jau pasirodė ir parduotuvėse.
       2022-06-29 15:00:59

Dalį elektros kainos ir toliau reguliuos valstybė, tai įtakos galutinei kainai

Ne retas gyventojas galvoja, kad pasirinkus nepriklausomą tiekėją, sutartyje sutarta galutinė elektros kaina negali keistis, tačiau net ir nepriklausomo tiekėjo klientams elektros energijos kaina susideda iš dviejų dalių:
       2022-06-29 14:56:02

Prezidentas NATO viršūnių susitikime: penki žingsniai Rusijai sustabdyti

„Rusija išliks ilgalaike karine grėsme NATO, todėl Aljansas privalo imtis būtinų priemonių ženkliai stiprinti savo saugumą, ypač Baltijos regione“, – šiandien Madride prasidėjusiame NATO viršūnių susitikime sakė Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda.
       2022-06-28 13:06:05

Koks vanduo geriausiai gaivina per karščius ir kiek jo turime išgerti?

Įsivyravus karščiams itin svarbu organizme palaikyti skysčių balansą. Karštomis dienomis taip ir traukia ledinis vanduo, nes norisi ne tik numalšinti troškulį, bet ir atsivėsinti.
       2022-06-22 12:28:22

Ant laužo – ne tik bulvės, bet ir šakotis: dalijasi Joninių idėjomis

Artėjančios Joninės – dažno laukiama proga iš miesto pabėgti į gamtos prieglobstį. Neatsiejama to dalis – maisto gaminimas lauke ir jaukios akimirkos, susibūrus aplink laužą.
       2022-06-22 08:58:15

Vaistininkė apie gydomąją arbatų galią ir suderinamumą su vaistais

Visi žinome, kad peršalus reikia gerti ramunėlių ar liepžiedžių arbatą, o kosint – čiobrelių, tačiau neretai žinios apie vaistažoles tuo ir pasibaigia. Kokių vaistažolių arbatas vartoti kuriais atvejais ir kaip jas tinkamai paruošti – pataria vaistininkė.
       2022-06-21 15:56:49

Važiuoti su žieminėmis padangomis vasarą – brangu ir nesaugu

„Žieminės padangos jau beveik atgyveno, per vasarą jas visiškai užbaigsiu ir rudenį pirksiu naujas“. Tai yra gana dažnai sutinkama vairuotojų, ypač taupesnių, idėja.
       2022-06-20 21:46:39

Kas gali nutikti, jeigu trumpam sutrinka elektros skaitiklio veikimas?

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir UAB „Perlas Energija“ bei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl elektros energijos suvartojimo duomenų nesutapimo, elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarties nutraukimo ir mokesčių už elektros energiją perskaičiavimo.
       2022-06-20 20:54:40

Borrellis dėl Kaliningrado: kaltinimas Lietuvai – melas, gryna propaganda

ES užsienio politikos vadovas Josepas Borrellis pirmadienį pareiškė, kad Lietuva laikosi ES sankcijų blokuodama tam tikrų prekių gabenimą geležinkeliu į Rusijos Kaliningrado eksklavą.
       2022-06-20 20:40:37

Chemija Lietuvoje: ar greitai turėsime Nobelio premiją?

Vilniaus universiteto (VU) chemikai šiemet mini 225-ąsias Chemijos katedros įkūrimo metines. Anot dabartinio Chemijos ir geomokslų fakulteto dekano prof. Aivaro Kareivos, per tiek metų šis mokslas Lietuvoje turėjo ir nuosmukio laikotarpių, ir pasaulyje pripažintų specialistų, ženkliai prisidėjusių prie mokslo raidos.
       2022-06-19 21:54:43

Prezidentei – Pasaulio ekonomikos apdovanojimas

Sekmadienis, birželio 19 d. (Kylis). Prezidentei Daliai Grybauskaitei Vokietijoje, Kylyje, įteiktas prestižinis Pasaulio ekonomikos apdovanojimas (Global Economy Prize 2022).
       2022-06-18 15:20:01

Nepriklausomą elektros tiekėją pasirinko beveik 80 proc. antrojo etapo gyventojų

Šiandien, baigiantis antrajam nepriklausomo elektros energijos tiekėjo pasirinkimo etapui, bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) duomenimis 79,2 proc. arba 586 tūkst. šio etapo vartotojų priėmė sprendimą ir pasirašė sutartį su savo nauju ir nepriklausomu energijos tiekėju.
       2022-06-18 15:17:04

Azijietiška virtuvė vasarą: aštrūs patiekalai atsigaivins per karščius?

Azijiečių virtuvėje naudojami metodai ir ingredientai jau seniai pamėgti sveiką gyvenimo būdą puoselėjančių žmonių. Tokiuose patiekaluose nėra sočiųjų riebalų pertekliaus, beveik nevartojama pieno produktų, maistas dažnai virtas arba troškintas garuose, prioritetą skiriant produktų šviežumui ir sezoniškumui.
       2022-06-18 15:14:05

Nepasirinkusiems elektros tiekėjo – dar savaitė galutiniam apsisprendimui

Antrojo liberalizavimo etapo buitiniai vartotojai, nesuspėję pasirinkti nepriklausomo elektros tiekėjo, tai galės padaryti dar savaitę. Jiems sudaroma galimybė nepriklausomą elektros tiekėją pasirinkti iki sekmadienio, birželio 26 d. imtinai.
       2022-06-18 15:11:24

Specialistai: Norint mažinti skendimų skaičių reikia liautis drausti

Kas penktas lietuvis nemoka plaukti, o 3 iš 10 gyventojų yra bent kartą skendę, rodo skolinimosi internetu platformos „Vivus Finance“ užsakymu atliktas reprezentatyvus šalies gyventojų tyrimas.
       2022-06-17 20:13:14

Laisvalaikis miške ar prie ežero - ne bet kur ir ne bet kaip

Vasarą daugelis žmonių renkasi aktyvias pramogas gamtoje. Vieni skuba prie vandens telkinių, kiti mėgaujasi miško gėrybėmis ir gaiva. Aplinkos apsaugos departamento (AAD) specialistai primena, kad mišką ar kitą gamtos kampelį reikia tausoti, tinkamai jame elgtis bei dalijasi patarimais, kaip poilsiauti atsakingai.
       2022-06-17 08:56:49

Mitai apie autonominį vairavimą

Ar savivaldžiai automobiliai taps realybe? Ir kaip turės pasikeisti žmonių požiūris, kad autonominius automobilius priimtų plačioji visuomenė? Šiuos ir kitus klausimus nagrinėja &Audi tyrimas „SocAlty“, parengtas bendradarbiaujant su 19 šios srities ekspertų.
       2022-06-17 08:51:16

Didysis bijūnų žydėjimas: nuo senųjų veislių iki modernių spalvų ir formų

Nors ir vėluodamas, bet su maksimalia galia ir grožiu, kurio sukaupė per lietumi dosnias savaites, Kaune, Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sode, didįjį žydėjimą pradėjo turtingiausias Lietuvos bijūnynas: šiemet iš viso maždaug 30 arų plote žydi per 600 bijūnų kolekcinių vienetų.
       2022-06-16 20:43:13

Vitaminų šaltinis – agrastai: naudokite juos ne tik uogienėms

Šviežio derliaus agrastai – jau pasirodė parduotuvių lentynose. Šios gėrybės – nuo seno lietuvių vertinamos, tačiau pastaruoju metu kiek primirštos. O veltui. Šios sodo gėrybės ne tik skanios, bet ir ypatingai vertingos sveikatai.
       2022-06-15 08:50:09

Neapsisprendžiantiems: kaip išsirinkti sau tinkamą IT specialybę?

Pastaraisiais metais darbo rinkoje būtų sunku surasti populiaresnę ir perspektyvesnę sritį, nei IT – šie specialistai nuolat viliojami patrauklia alga, o atvirų darbo vietų kasdien daugėja.
       2022-06-15 08:44:11

Vilniuje pristatytas rekordą pasiekęs 3D gatvės piešinys: įvykiai Ukrainoje

Vilniuje birželio 14 dieną pristatytas didžiausias Baltijos šalyse ir dydžio rekordą Lietuvoje pasiekęs trimatis gatvės piešinys. Visai greta sostinės spaudos rūmų kūrinį pavadinimu „Meilė ir baimė“ nutapė pasaulinio garso menininkas Edgaras Muelleris.
       2022-06-15 08:35:38

„PILETILEVI GROUP“ ir „TIKETOS“ sandoris apribojo konkurenciją

Šiandien Konkurencijos taryba atsisakė duoti leidimą vykdyti koncentraciją Estijos bendrovei „Piletilevi Group“ įsigijus 100 proc. „Tiketos“ akcijų.
       2022-06-11 13:08:16

Tarptautinę falafelių dieną kulinarijos technologė pataria, kaip pasigaminti

Tarptautinė falafelių diena minima birželio 12 d. Falafeliai – tai tipiškas Artimųjų Rytų virtuvės patiekalas, pagamintas iš avinžirnių, kurie yra augalinių baltymų šaltinis, mažinantis blogojo cholesterolio kiekį.
       2022-06-10 19:46:34

Vištų augintojams – nuostolių kompensacijos

Nuostolių dėl Rusijos karo Ukrainoje patiriantys broilerių ir vištų dedeklių augintojai jau gavo pirmąsias kompensacijas. 35 broilerių ir vištų dedeklių laikytojams, pateikusiems paraiškas, pervesta 1,84 mln. Eurų.
       2022-06-10 18:51:26

„Eutelsat“ pašalins draudžiamus rusiškus kanalus

„Eutelsat“ yra pasirengusi sustabdyti Rusijos kanalų „RTR Planeta“ ir „Rossija 24“ retransliavimą savo palydovais birželio 25 d.
       2022-06-10 15:33:57

Keičiasi prekybos internetu taisyklės: į ką svarbiausia atkreipti dėmesį?

Šių metų birželio 1 d. įsigaliojo naujos taisyklės, taikomos santykiams tarp gamintojų, didmenininkų ir mažmenininkų. Naujose taisyklėse ypatingas dėmesys skirtas įmonių veiklai elektroninėje erdvėje.
* Skelbiamos įvairių šaltinių naujienos, todėl už jas neatsakome. Kai kurie teiginiai gali nesutapti su www.tvnaujienos.lt nuomone. Neatsakome už vartotojų komentarus.